โรงเรียนวิทยาสาธิต โรงเรียนดีเด่น รางวัลพระราชทาน

CLICK HERE FOR THAI

SCHOOL SUCCESS


1998

An Opening of Wittayasathid School – Kindergarten Level


1999

An Appreciation Award for Royal Award at Kindergarten Level from the Ministry of Education


2000

A Royal Award at Kindergarten Level from the Ministry of Education

An Opening of Primary Level


2002

Thai Ethic Awards from Phuket Municipality Office at Kindergarten and Primary Levels


2004

National winner in English Test at Level 6
Golden Award for Student Health Care Program


2005

Silver Medal for Takwando from Korea
A Royal Award at Primary Level from the Ministry of Education

Best Practice in School Quality Assurance by Education Officers


2006

Best Practice in School Innovation in Teaching Method
Best Practice in Student Aid Program
Gold Medal for Takewando in Thailand


2007

Best Practice in Ethic Project
Best Practice in Student Science Project
Best Practice in Student Health Care Program
A Royal Award in Kindergarten Level from the Ministry of Education
Top score in National Test for Elementary level 1,2 and 4 from Phuket Area Service


2008

Student Royal Award from the Ministry of Education
Consolation Prize for Royal Award, Elementary level from the Ministry of Education
Best student Award from the Prime Minister
Best Administrative Award from Phuket Area Service Office and National Teacher Welfare Office
Best Teaching Award from National Teacher Welfare Office
Best Practice in Protection of Dingi Fever
Best Practice in Dental Care
Best Practice in Reading for Life
Best Practice in Environmental Preservation


2009

Second Prize on Dental Health Care from Phuket Health Department
Best Practice in Phuket Area Service Office’s Caring System
Best Practice in National Test improvement from the year 2007-2008


2010

Consolation Prize for Royal Award, Elementary level from the Ministry of Education.
National Youth Award from the Prime Minister
Best Pre O-Net for Elementary level 3 from New I.Q. Center
Best Practice in School Quality Assurance by Education Officers, second round


2011

Best Score in Pre National Test for Elementary level 1
Consolation Prize for Student Royal Award from the Ministry of Education
National Youth Award from the Prime Minister
Gold Medal on Presentation Program at National Conference in Bangkok
Silver Medal on Thai Singing Contest at National Conference in Bangkok


2012

Consolation Prize for Student Royal Award from the Ministry of Education
National Youth Award from the Prime Minister
Gold Medal on Thai Singing Contest at Bangkok Conference Center
Best Ethic Practice
Reading Award from Dr. Kor Sawadipanich Foundation
Best Score in Pre National Test for Elementary level 1,3,4 and 5 from New I.Q. Center


2013

National Youth National Award from the Prime Minister
Best Practice in School Quality Assurance by Education Officers, third round
Gold Medal for National Singing Contest
First Prize for Painting on Light Phuket from Phuket Administrative Office


2014

First Prize on Painting from Taksin University
National Youth Award from the Prime Minister
Best Score on Pre NT from New IQ Center


2015

National Youth Award from the Prime Minister
Second Prize Award on Painting from Japan
First Prize Painting on Science Project from Phuket Rajabhat University


ผลงานที่ภาคภูมิใจ


ปี 2541

โรงเรียนวิทยาสาธิตเปิดดำเนินการในระดับก่อนประถมศึกษา


ปี  2542

รางวัลชมเชย รางวัลพระราชทาน (ระดับก่อนประถมศึกษา)   จากกระทรวงศึกษาธิการ


ปี  2543

รางวัลโรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน (ระดับก่อนประถมศึกษา)   จากกระทรวงศึกษาธิการ


ปี  2545

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย (ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา)  จากเทศบาลนครภูเก็ต


ปี  2546

รางวัลชนะเลิศการจัดสวนถาด (ระดับประถมศึกษา)  จากเทศบาลนครภูเก็ต


ปี  2547

รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ระดับทอง)  จากสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต


ปี  2548

รางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่  จากกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลรองชนะเลิศที่  2  (เทควันโดจากประเทศเกาหลี)

ผ่านการประกันคุณภาพสถานศึกษาจาก  สมศ. รอบหนึ่ง ในระดับดีเยี่ยม


ปี  2549

รางวัลนวัตกรรมการศึกษา  ระดับดีเยี่ยมด้านการจัดการเรียนการสอน  จากเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

รางวัลยอดเยี่ยมที่ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วงชั้นที่  1-2 จากเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

รางวัลชนะเลิศ  (เทควันโด) ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย จากสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย


ปี  2550

รางวัลโรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน (ระดับก่อนประถมศึกษา)   จากกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลชนะเลิศโครงงานพี่สอนน้องใส่ใจคุณธรรม  นำสังคมมีความสุข จากเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

รางวัลชนะเลิศอันดับ  2  การประกวดโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรมจากเขตพื้นที่

การศึกษาภูเก็ต

รางวัลมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับทอง จากสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

รางวัลนักเรียนคะแนนสอบได้ยอดเยี่ยม อันดับ 1 ในโครงการสอบ N.T.ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

 จากเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

 รางวัลนักเรียนคะแนนสอบได้ยอดเยี่ยม อันดับ 1 ในโครงการสอบ N.T.ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

 จากเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

 รางวัลนักเรียนคะแนนสอบได้ยอดเยี่ยม อันดับ 1 ในโครงการสอบ N.T.ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

 จากเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

  รางวัลโรงเรียนดีเด่น  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  จากเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

  รางวัลชนะเลิศโครงงานนักเรียน  (ไข่ไหนเค็มกว่ากัน) จากเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต


ปี  2551

รางวัลพระราชทานนักเรียนดีเด่น เด็กหญิงปริชมน  สมิหลัง จากกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวศุภลักษณ์  กาญจนเมธากุล  รางวัลผู้บริหาร  สถานศึกษาดีเด่น  จากสำนักงานสกสค.

นางสมจิต  ศิลปศาสตร์

 • ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

 • ได้รับการเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี จากคุรุสภา

นางสาววันทนี  ย่องบุตร  รางวัลเชิดชูเกียรติ จาก สำนักงานสกสค.

รางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

รางวัลรองชนะเลิศโครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย  จากสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

รางวัลชมเชย  โรงเรียนรักการอ่าน  ระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา  2551 จากเขตพื้นที่ การศึกษาภูเก็ต

รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  ในโครงการประกวดคู่หู  โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ จากสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต

รางวัลรองชนะเลิศทันตสุขภาพ   จากสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

รางวัลส้วมสะอาดได้มาตรฐาน  (HAS)  จากสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

รางวัลโรงเรียนทำความดี  ถวายในหลวง จากเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

รางวัลชมเชยโรงเรียนรักการอ่าน จากเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

รางวัลชมเชยห้องสมุดมีชีวิต จากเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

โรงเรียนวิถีพุทธ  จากเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

รางวัลโครงงานรักษ์สิ่งแวดล้อม  จากประชาคมรักษ์สิ่งแวดล้อม

รางวัลรองชนะเลิศโครงงานรักษ์สิ่งแวดล้อม  (รักษ์คลองบางใหญ่)  จาก โรงแรมเอวาซอลภูเก็ต

รางวัลโรงเรียนคุณธรรมเฉลิมพระเกียติเทคโนโลยีได้เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนเป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้บนพื้นฐานของคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี  จากเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

รางวัลละครหุ่นระดับประถมศึกษา   จากเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

รางวัลการแข่งขันโปรแกรม  Ms-power point  ช่วงชั้นที่  2 จากงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้

รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะ  Multi  Competition  ของ สพฐ.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แห่งประเทศไทยจากการแข่งขันอิเล็กโทน เด็กชายวีรภัทร  สมิหลัง

และเด็กชายสวรรษ  วงศาโรจน์   จากโรงเรียนสยามกลการแห่งประเทศไทย

โรงเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม  Top Ten  อันดับหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา  2551

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    จาก สทศ.

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จาก สทศ.

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      จาก  สทศ.

 คะแนนยอดเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือดูแลนักเรียน จากเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต


ปี 2552

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  โรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมทันตสุขภาพ จากสำนักงานสาธารณสุข

รางวัลยอดเยี่ยม ระบบดูแลช่วยเหลือดูแลนักเรียน จากเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

โรงเรียนแบบอย่างของเศรษฐกิจพอเพียง  จากกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลโรงเรียนมีพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (o-net)

ระหว่างปีการศึกษา  2250-2551  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นักเรียนได้สอบผ่านวิชาวิทยาศาสตร์  ของ  สสวท.  ช่วงชั้นที่  1

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชา ภาษาไทย นักอ่าน ข่าวรุ่นเยาว์

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ Multipettition   Skill

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ได้รับรางวัลชมเชย วิชาภาษาอังกฤษ Cross  word


ปี 2553

รางวัลชมเชยโรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน (ระดับประถมศึกษา)   จากกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษาองค์การมหาชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยและประถมศึกษารอบ2 ระดับดีเยี่ยม

รางวัลเหรียญเงิน คะแนน ONET ปีการศึกษา 2553

เด็กหญิงญาดา  สัจจากุล  ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2553

โรงเรียนมีนักเรียนสอบได้คะแนนยอดเยี่ยม  อันดับ 1 ของจังหวัดภูเก็ต ในโครงการทดสอบ

(PRE O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จากบริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด


ปี  2554

นักเรียนได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของภาคใต้ในโครงการทดสอบ (PRE N.T.) ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1

เด็กชายวีรภัทร  สมิหลัง

 • ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา

 • ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ จากนายกรัฐมนตรี

เด็กหญิงอัญชิสา  ทัศนวิริยกุล  และเด็กหญิงลักษมี  จูฑศรีพานิช  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับชาติ กิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี

 เด็กหญิงญาดา  สัจจากุล  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชาติ กิจกรรมขับร้องเพลงไทยสากล

และเพลงสากลหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี


ปี  2555

ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ  ส่งเสริมกิจกรรม เรื่องเล่าเร้าพลังดีเด่น

รางวัลส่งเสริมการอ่านดีเด่น  ของมูลนิธิศาสตราจารย์  ดร.ก่อ  สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน

เด็กชายวีรภัทร  สมิหลัง  ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา

เด็กชาย เจตดิลก สารรักษ์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ  จากนายกรัฐมนตรี

เด็กหญิงญาดา  สัจจากุล

 • รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล (หญิง) ป.1-ป.6 ประเภทเดี่ยว จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 61  จังหวัดชุมพร

 • เหรียญทองระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี จากการประกวดร้องเพลงไทย-สากล

 • เหรียญเงินจากการประกวดร้องเพลงสากล

 • เหรียญทองแดงจากการประกวดร้องเพลงไทย-สากล

 เด็กชายภูมิรพี  ยาดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 61

 จังหวัดชุมพร  กิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ ทีม 2 คน

โรงเรียนมีนักเรียนได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดภูเก็ต ในโครงการ

ทดสอบ (PRE O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จากบริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

โรงเรียนมีนักเรียนได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดภูเก็ต ในโครงการ

ทดสอบ (PRE N.T.) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จากบริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

โรงเรียนมีนักเรียนได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดภูเก็ต ในโครงการ

ทดสอบ (PRE N.T.) ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จากบริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

โรงเรียนมีนักเรียนได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดภูเก็ต ในโครงการ

ทดสอบ (PRE N.T.) ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จากบริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด


ปี 2556

โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษาองค์การมหาชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยและประถมศึกษารอบ3 ระดับดีเยี่ยม

เด็กหญิงญาดา  สัจจากุล

 • รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท หญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6

 • รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  ระดับชั้น ป.1-ป.6

 • รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62

เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สงวนสินธ์

 • รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันประกวดวาดภาพ โครงการ LIGHT PHUKET จากองค์การ

           บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

 • รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาตอนต้น งานประกวดวาดภาพแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่ม

           จังหวัดภาคใต้อันดามันประจำพุทธศักราช 2556  รอบชิงชนะเลิศ 5 จังหวัด

 • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2การแข่งขันประกวดวาดภาพจากห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน


ปี 2557

โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง  จากบริษัทนิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

รงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 50  จากบริษัทนิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

โรงเรียนมีนักเรียนได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของภาคใต้ในโครงการทดสอบ (PRE N.T.)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จากบริษัทนิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

โรงเรียนมีนักเรียนสอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของประเทศ ในโครงการทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (PRE  N.T.) จากบริษัทนิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

โรงเรียนมีนักเรียนสอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดภูเก็ต ในโครงการทดสอบ

(PRE N.T.)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จากบริษัทนิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

โรงเรียนมีนักเรียนได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของภาคใต้ในโครงการทดสอบ (PRE N.T.)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ของบริษัทนิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

เด็กชายปพนธีร์ มีมารยาตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันศิลปะการวาดภาพท้องถิ่น ระดับอายุ 6-10 ปี จากมหาวิทยาลัยทักษิณ


ปี 2558

นักเรียนเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สงวนสินธ์  และรางวัลอื่นๆ ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการโอวัลติน Gift  for  Mom  ปีที่ 13 ในหัวข้อ “โอวัลตินของแม่สร้างพลังการเรียนรู้ของหนู”

 • รางวัลเหรียญเงิน 6 เหรียญ เหรียญทองแดง 2 เหรียญ นักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 2  รุ่น 10 ปีหญิง  จากการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์   14 จังหวัดภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 1

 • รางวัลอันดับ 1 ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปี หญิง จากสมาคมกีฬาแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต

 • รางวัลอันดับ 2 กบ 50 เมตร รุ่น  10  ปี หญิง    จากสมาคมกีฬาแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต

            รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน การวาดภาพ จากประเทศญี่ปุ่น เด็กชายปพนธีร์   มีมารยาตร์  เด็กชายภัทรภณ  ตันติธรรมโสภณ

 • เหรียญเงินในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 • คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ระดับประเทศในโครงการทดสอบ Pre o-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากบริษัทนิวไอคิวเซ็นเตอร์ จำกัด

 • คะแนนสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์โครงการทดสอบความรู้ Pre test Pkw จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กหญิงใต้ฟ้า  วงศ์โกมล คะแนนสูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ โครงการทดสอบความรู้ Pre test  Pkw จาก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เด็กหญิงศุจิรดา     ลิ้มนันทพิสิฐ คะแนนสอบยอดเยี่ยม อันดับ 1ของจังหวัดภูเก็ต ในโครงการทดสอบ Pre o-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เด็กชายกิตติธัช   ชรินชวลิต รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ

ประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เด็กชายก้องภพ  ยะมะลี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ  ประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 เด็กหญิงวีระยา  หงส์ทอง รางวัลอันดับ  3  ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง จากสมาคมกีฬาแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต

 เด็กชายจีโน ปิยบุตร กอลนากี รางวัลอันดับ 2 กบ 50 เมตร  รุ่น 12 ปี ชาย จากสมาคมกีฬาแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต

 เด็กหญิงพชร  นิลธนาชนะ

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี การแข่งขันเทนนิส ช้าง-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ จากลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 คัดเลือกภาค 4  สุราษฎร์ธานีเกมส์

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32  คัดเลือก ภาค 4  สุราษฎร์ธานีเกมส์

เด็กหญิงณิชชาอร  กิตติ์ธนกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทยุวชนหญิง 9-10 ปี รุ่นน้ำหนัก

28-31 กิโลกรัม ทีม Dragon Gyum Phuket  ณ  โรงยิมเนเซียม โรงเรียนพัทลุง

เด็กหญิงธนพร  แกล้วกล้า   เด็กหญิงมีบุญ  เกษรศรี    เด็กชายจักรรินทร์  อารีย์ รางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง  กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่  การศึกษา ครั้งที่  65

เด็กชายณัฐพัชร์  พงศ์ภัคบูรณกิจ  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโดเทิดพระเกียรติ 5  ธันวา มหาราช ครั้งที่    13  ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครศรีธรรมราช

เด็กหญิงนะนะ  หมาดกล้า รางวัลชนะเลิศ  ว่ายน้ำผลัดฟรีสไตล์ 4*50 เมตร รุ่นทั่วไป  จากการแข่งขัน ว่ายน้ำชิงแชมป์ 14  จังหวัดภาคใต้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ครั้งที่  6

เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงคุณ รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งาน วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 จากสมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต