โรงเรียนวิทยาสาธิต โรงเรียนดีเด่น รางวัลพระราชทาน

Registration


CLICK HERE FOR THAI

Please bring with you

Birth certificate (copy).

House registration (copy).

Six 1 inches photos.

Registration and other fees.

Documents from previous school.

.

School Days :

Five days a week from Monday – Friday.

Kindergarten : 08.30 a.m. to 3.00 p.m.

Primary level : 08.15 a.m. to 4.00 p.m.

.

School Holidays :

Weekend, national and school holidays.

.

Terms :

1st semester Kindergarten : from May 17 to Sep. 30

Primary : from May 17 to Sep. 30

2nd semester Kindergarten : from Nov. 1 to Mar. 5

Primary : from Oct. to Mar. 5

.


.

หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันมอบตัว

1.        สำเนาสูติบัตร  
2.        
สำเนาทะเบียนบ้าน  
3.
        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บิดาหรือมารดา)
4.
        รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  6  รูป
5.
        ค่าธรรมเนียมการเรียน  และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
6.
        เอกสารจากสถานศึกษาเดิม
7.  
      ใบรับรองแพทย์

.

เวลาเรียน         สัปดาห์ละ  5  วัน  วันจันทร์ ถึง  วันศุกร์

อนุบาล             เข้าเรียนเวลา  08.30 – 15.00  .

ประถมฯ            เข้าเรียนเวลา  08.10 – 16.00  .

.

วันหยุด             วันเสาร์ – วันอาทิตย์  วันหยุดราชการ และวันหยุดประจำภาคเรียน

.

การเรียน          แบ่งเป็น  2  ภาคเรียน

.

ภาคเรียนที่  1 :  อนุบาล วันที่  17  พฤษภาคม  ถึง วันที่  30  กันยายน

                            ประถม  วันที่  17  พฤษภาคม  ถึง วันที่  30  กันยายน

.

ภาคเรียนที่  2 : อนุบาล วันที่  1    พฤศจิกายน  ถึง  วันที่  5  มีนาคม 

                          ประถม  วันที่  24   ตุลาคม     ถึง   วันที่   5  มีนาคม