โรงเรียนวิทยาสาธิต โรงเรียนดีเด่น รางวัลพระราชทาน

Philosophy


 .

Wittaya Sathid School intends to provide a sound base for every student, to develop them physically and mentally for the future.

รากฐานดี  มีความรู้  คู่คุณธรรม  สร้างสรรค์สังคม

 .


Modern curriculum with emphasis on child. Development by experienced teachers.

หลักสูตรทันสมัยเน้นพัฒนาการเด็กตามหลักวิชาการ  อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์สูงและใช้ระบบการสอนแบบใหม่


Standard classrooms, well equipped with teaching materials.

ห้องเรียนมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์การสอนครบครัน  การรับ-ส่ง สะดวก ปลอดภัย


Skill improvement by modern technique According to the Ministry of Education’s guideline.

สริมทักษะเด็กด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบสาธิต  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ


Learning English with native speakers.

ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ  โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ


Administered by Supaluck K-Methakul , Ph.D.  /  บริหารงานโดย  ดร.ศุภลักษณ์  กาญจนเมธากุล