โรงเรียนวิทยาสาธิต โรงเรียนดีเด่น รางวัลพระราชทาน

Application


.

Boys and girls / รับนักเรียนไป-กลับ ชาย หญิง:

.

Aged 2 years old for pre-school. / อายุ 2 ขวบ สำหรับเตรียมอนุบาล

Aged 3 – 5 years old for kindergarten 1 – 3. / อายุ 3- 5 ขวบ สำหรับอนุบาล 1 , 2 และ 3

Aged 6 years old and above for primary level 1 – 6. / อายุ 6 ขวบขึ้นไป สำหรับประถมศึกษาปีที่ 1 –6

.

It is necessary for parents or guardian to bring the child to school on the application day. 
บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองต้องนำนักเรียนไปสมัครด้วยตนเอง

.

Applications start from now on.

.