WITTAYA SATHID SCHOOL
โรงเรียนวิทยาสาธิต โรงเรียนดีเด่น รางวัลพระราชทาน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
SCHOOL SUCCESS

ปี2562
รางวัลพระพฤหัสบดี ด้านการบริหารบุคลากร จากสำนักงาน สกสค
นางสาวศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล รางวัลครูประกายเพชร จากสำนักงานศึกษาธิการภูเก็ต

ปี 2561
รางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 – รำวงมาตราฐาน และมารยาทไทย
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันMulti Skills Competition ระดับชั้น ป.4-6

ปี 2560
รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  ระดับชั้นประถมศึกษา การแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  งานประเพณีวันเข้าพรรษา

ปี 2559
เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สงวนสินธ์        
– ได้รับรางวัลพิเศษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จากโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Horse อะวอร์ด ครั้งที่ 11 หัวข้อ “อนุรักษ์ธรรม…อนุรักษ์ไทย”

เด็กชายวีรภัทร  แซ่หลี่
– ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา  จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปี 2558
นักเรียนเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สงวนสินธ์รางวั
ลรองชนะเลิศเหรียญเงิน การวาดภาพ จากประเทศญี่ปุ่น เด็กชายปพนธีร์   มีมารยาตร์
เหรียญเงินในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เด็กชายภัทรภณ  ตันติธรรมโสภณ