โรงเรียนวิทยาสาธิต โรงเรียนดีเด่น รางวัลพระราชทาน

โรงเรียนวิทยาสาธิต โรงเรียนดีเด่น รางวัลพระราชทาน


Modern curriculum with emphasis on child / Development by experienced teachers / Standard classrooms, well equipped with teaching materials / Skill improvement by modern technique / According to the Ministry of Education’s guideline / Learning English with native speakers.

หลักสูตรทันสมัยเน้นพัฒนาการเด็กตามหลักวิชาการ  อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์สูงและใช้ระบบการสอนแบบใหม่ / ห้องเรียนมาตรฐาน  พร้อมอุปกรณ์การสอนครบครัน  การรับ-ส่ง สะดวก ปลอดภัย / สริมทักษะเด็กด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบสาธิต  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ / ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ  โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ / บริหารงานโดย  ดร.ศุภลักษณ์  กาญจนเมธากุล


Honored by Princess Sirindhorn / Dr.Supaluck K-Methakul , Ph.D. Former PM of Thailand at Wittaya Sathid School /PhuketHonored by Princess SirindhornPrincess Sirindhorn at Wittayasathid School

บริหารงานโดย ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล

Administered by Supaluck K-Methakul , Ph.D.